CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Finalitat

Les presents condicions de contractació regulen la compra de productes i la contractació de serveis oferts en el Lloc web www.maresplapovo.com (d’ara endavant lloc web), titularitat de Mar Esplà Povo (prestadora) amb NIF 44002126C, amb domicili en Ptge. Domingo 2, 08007 de Barcelona, Tel +34609441151, e-mail info@maresplapovo.com

Al realitzar la compra de productes i serveis, el client (o usuari) accepta sense reserves ni excepcions tots els termes de les presents Condicions Generals. Per això és imprescindible llegir-les detingudament i acceptar-les amb caràcter previ a la subscripció dels productes i serveis que es descriuen en el lloc web i poden adquirir-se a través del lloc web: tallers, cursos, targetes de regal.

2. Capacitat

Client manifesta que és major de 18 anys i té capacitat legal per contractar i obligar-se i entén que la compra dels productes i serveis, per ell realitzada serà vàlidament realitzada i amb efectes vinculants. Per això el client és el responsable de la contractació de productes i serveis que es duguin a terme a través del Lloc web per tercers que facin ús del seu usuari i contrasenya.

No està permesa la compra de productes i serveis per part de menors d’edat, o per usuaris que no compleixin els requisits previstos en les presents Condicions Generals.

El client és el responsable de la veracitat de les dades personals facilitades en aquest lloc web.

3. Procés de Compra

El procés de compra electrònica es realitza entre el client i Mar Esplà Povo a través de la web www.maresplapovo.com

3.1. 3.1 Productes i serveis

La informació relativa als productes i serveis de Mar Esplà Povo, està publicada i descrita en el lloc web www.maresplapovo.com

3.2. 3.2 Perfecció de la compra

El contracte de compra s’entén perfeccionat quan finalitza el procediment de compra. El client accepta que emplenar les fases del procediment de contractació electrònica i acceptar les presents Condicions Generals, són una manifestació inequívoca de la seva voluntat de contractar els productes i serveis del lloc web.

El procediment de contractació es durà a terme en català o castellà.

3.3. 3.3 Accés i Registre Previ

Per navegar per la web no és necessari estar registrat ja que l’accés i consulta dels productes i serveis publicats en www.maresplapovo.com és lliure i gratuït.

Per iniciar el procés de compra, l’usuari ha de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari i facilitar les dades personals sol·licitades.

El nom d’usuari i la contrasenya seleccionats pel client és personal i intransferible. L’usuari es compromet a fer un ús diligent d’aquestes dades i no els posarà a la disposició de tercers. Mar Esplà Povo queda eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de l’usuari i de la contrasenya per terceres persones diferents a l’usuari.

3.4. 3.4 Procés de compra

1. Selecció dels productes o serveis.

2. Validació de la selecció de compra: l’usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes o serveis que vol contractar, ha de validar la selecció en la qual es mostren els productes o serveis seleccionats i el preu amb l’IVA aplicable, si correspon.

3. Facilitar dades de facturació: l’usuari, una vegada confirmada la selecció, ha de facilitar les dades de facturació i acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, les presents Condicions de Contractació. Si no marca la casella d’acceptació, el Lloc web no li permetrà seguir endavant amb la compra.

4. Seleccionar el Mètode de Pagament: una vegada facilitats les dades de facturació l’usuari ha de seleccionar el mètode de pagament que desitgi utilitzar: paypal, targeta de crèdit via redsys i transferència. El client, si opta pel mitjà de pagament amb targeta, serà redireccionado, automàticament pel sistema a la plataforma de pagament online (TPV) de les entitats bancàries corresponents.

5. Pagament del preu: amb caràcter general, la compra s’entén realitzada quan es rebi per part de l’entitat financera responsable la confirmació del pagament. Si la transacció resultés denegada per l’entitat bancària queda suspès el procés de compra i s’informarà a l’usuari que la transacció no ha estat finalitzada ni formalitzada la compra.

6. Confirmació de la Compra: el client, en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament rebrà un correu electrònic en el qual es facilitarà un resum del producte i servei contractat. Aquest correu electrònic és el comprovant de compra i justificant de l’adquisició dels productes i serveis.

7. Emissió de factura: s’emetrà al client la factura pels productes o serveis comprats. S’enviarà en format electrònic a l’adreça de correu facilitada pel client.

4. Condicions Econòmiques

4.1. 4.1 Política de Preus

El preu dels productes i serveis s’indica en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aplicació a cada moment, si correspon.

Mar Esplà Povo es reserva el dret de modificar els seus preus a qualsevol moment sense previ avís.

4.2. 4.2 Mètodes de pagament

Són vàlids els següents mètodes de pagament: paypal, targeta de credito via redsys i transferència.

Si el client opta pel mitjà de pagament amb targeta haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit o de dèbit en els camps habilitats a aquest efecte. Una vegada introduïts les dades el client haurà de prémer “Realitzar la comanda” per finalitzar el procés de compra, conforme a l’establert en les present Condicions Generals. En aquest moment, el sistema TPV virtual validarà l’operació.

Una vegada validada, el sistema TPV virtual efectua el cobrament total de l’import dels productes i serveis adquirits.

Els pagaments electrònics es realitzen a través d’una passarel·la de pagament segur proveïda per una entitat financera externa, aliena a Mar Esplà Povo i per això, aquesta no té accés a les dades de pagament del client. La pasarela de pago seguro estará alojada en un servidor bajo el protocolo de comunicación y cifrado de comunicaciones denominado “SSL”.

En el cas d’optar per fer el pagament per transferència bancària, la titular del lloc web facilitarà les dades bancàries necessàries.

No s’emmagatzemen en el lloc web les dades de targetes proporcionats pel client a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conserven mentre s’efectua la compra i es realitza el pagament.

5. Dret de Desistiment

No s’emmagatzemen en el lloc web les dades de targetes proporcionats pel client a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conserven mentre s’efectua la compra i es realitza el pagament.

El dret de desistiment no aplica:

A les aplicacions programari que siguin directament descarregades a través del portal o que siguin productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles d’aquest dret.

En el cas de productes o serveis confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats.

En el cas que el curs o taller hagi començat abans de finalitzar el termini de catorze dies naturals.

Tampoc en els altres supòsits d’excepcions al desistiment previstes en el RDL 1/2007.

El client informar del dret de desistiment escrivint a Mar Esplà Povo amb domicili en Ptge. Domingo 2, 08007 de Barcelona, o per e-mail a info@maresplapovo.com

Pot descarregar el formulari de desistiment accedint a aquest enllaç i ha d’adjuntar-se còpia en ambdues cares del DNI.

6. Atenció al Client

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels Productes, pot fer-la el client a l’atenció de Mar Esplà Povo a través de l’e-mai info@maresplapovo.com

Transcorreguts els 14 dies naturals explicats des del dia en què es realitza la compra, si el client no pogués assistir al taller o curs contractat podrà transferir la seva assistència a una tercera persona amb previ avís de 48 hores a la titular del lloc web. En cap cas es retornarà l’import pagat.

7. Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no aquest expressament establert. Les parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del client.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

8. Condicions Generals

Mar Esplà Povo posa a la disposició dels clients les presents Condicions de Contractació, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’informació prèvia, a través del següent enllaci “Condicions generals de compra”.

Mar Esplà Povo podrà modificar les presents condicions generals sense previ avís. Les condicions generals aplicables a la contractació de béns i serveis són les publicades a la web al moment de la contractació.